Prevádzkovateľom webovej stránky https:// https://www.natinuel.sk/ je spoločnoť:
Natinuel Slovensko s.r.o. so sídlom: Ligurčekova 12, 821 06 Bratislava, IČO:  52569250, DIČ: 2121073966. Spoločnosť Natinuel Slovensko s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového stránky www.natinuel.sk vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej “údaje”) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so všetkými zákonmi a nariadeniami v oblasti ochrany osobných údajov.
V súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR), by sme radi informovali návštevníkov o tom, aké osobné údaje o nich zhromažďujeme, ako tieto dáta získavame a ako môžu mať návštevníci sami nad ich zberom kontrolu.
Všetky platné pravidlá o zbere a uchovávaní dát návštevníkov je možné nájsť na tomto odkaze.

Ktoré ďalšie údaje spracúvame
Rovnako ako väčšina internetových stránok zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, atď.
Informácie, ktoré zhromažďujeme zahŕňajú najmä:
•    prehliadač, ktorý používate,
•    internetovú adresu, z ktorej ste sa pripojili náš web
•    operačný systém vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
•    unikátna IP adresa zariadenia, ktoré ste použili na prístup na web www.luvistudio.sk.

Súbory cookies
Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Vložený obsah z iných webových stránok
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa správa rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.
Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika
Údaje, ktoré ste nám poskytli, neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej strane. Vaše údaje (okrem užívateľského mena), nezverejňujeme. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú osoby poskytujúce cloudové služby. Tvoje osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny (t.j. mimo EU) ani medzinárodnej organizácii. Súhlasíte s tým, že vaše príspevky môžu byť tiež zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako je Google. Môžete tiež povoliť prístup aj iným stránkam, ako je Facebook, aby mali prístup a zverejnili na ich stránke niektorý z vašich údajov, vrátane vašich príspevkov na webe.

Dĺžka uchovania údajov
Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.
Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Práva s údajmi
Právo na prístup k osobným údajom
Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:
•    prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)
•    aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)
•    komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov)
•    ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)
•    že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
•    že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
•    odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy
•    či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás
•    o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.
Právo na opravu osobných údajov
V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby ste nám poskytovali správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.
Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)
Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
•    vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali
•    odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
•    namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie
•    vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
•    vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie
•    vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona
Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
•    na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
•    na splnenie zákonnej povinnosti
•    na uplatnenie nášho právneho nároku
•    na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
•    počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov
•    pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov
•    my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov
•    budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami
Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
Právo na odvolanie súhlasu
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám neúčinné.
Právo namietať
Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.
Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.
Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):
Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.
Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk.
Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.
Pokiaľ sú vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Kontakt
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na našu zodpovednú osobu: natinuelslovensko@gmail.com
Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Cookie pravidlá
Cookie pravidlá V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne vás informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, …), ktoré pri používaní webu www.natinuel.sk využívate. Ak chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka naša internetová stránka, vaše zariadenie musí mať povolené tzv. cookies, nakoľko niektoré funkcie webu môžeme poskytovať len za využívania cookies. Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu webu ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených a tiež nám pomáhajú pri overovaní vašej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné. Použitím webu súhlasíte s používaním cookies tak, ako je to uvedené v týchto našich Cookie pravidlách.

Ako spravovať a vymazať cookies?
Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložené na vašom zariadení. Vezmite prosím na vedomie, že ak sa rozhodnete blokovať všetky cookies, náš web nebude fungovať tak, ako bolo zamýšľané, a nebudete ho môcť používať alebo pristupovať k určitým funkciám, ktoré poskytuje. Ak ste zablokoval všetky cookies a chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré web ponúka, budete musieť povoliť cookies. Môžete to urobiť v vašom prehliadači.
Viac v nastaveniach vášho prehliadačaka alebo na webovej lokalite tvojho prehliadača:
•    Chrome: https://support.google.com
•    Firefox: https://support.mozilla.org
•    Internet Explorer: https://support.microsoft.com
•    Safari: https://www.apple.com

Zmena Zásad ochrany osobných údajov
Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie webu alebo zmenili existujúce).
O zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov vás budeme informovať zaslaním oznámenia prostredníctvom e-mailu.
Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na našom webe, aj s dátumom jej účinnosti. Používaním nášho webu po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania webu.
Posledná revízia: 20. 6. 2022
Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte našu zodpovednú osobu na adrese natinuelslovensko@gmail.com

Odoslaním objednávky v profesionálnej zóne natinuel.sk súhlasí objednávateľ s VOP a so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Natinuel.sk spracúva osobné údaje fyzickej osoby – objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Natinuel.sk zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

Natinuel.sk spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.).

Účelom spracúvania osobných údajov je:

  • Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism.,
  • Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
  • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru, Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
  • Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy skontrolované, zmenené alebo vymazané. Zákazník nás môže kontaktovať na e-mali  natinuelslovensko@gmail.com alebo na našom t.č 0918 731 300.